FR

Legal disclaimer & Terms of use

  • Diamond
  • Legal disclaimer & Terms of use
1. Algemeen

In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Diamond fabrikant en handelsonderneming Diamond Kimberlit B.V. gevestigd te Palmpolstraat 47; 1327 CB Almere, handelend namens Diamond SA, Via dei Patrizi 5, CH-6616 Losone
Opdrachtgever de (contractuele) wederpartij van Diamond
Goederen machines, gereedschappen, optische kabels en verbindingscomponenten.
Verhuur het tegen betaling in bruikleen ter beschikking stellen van productie-en meetapparatuur
Advies het op verzoek leveren van diensten t.b.v. projectbegeleiding, taxatie, inventarisatie, arbitrage en expertise

 

2. Toepassing

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en aan Diamond verleende opdrachten, met rechtsbetrekkingen alsmede de uitvoering daarvan, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor een enkele opdracht; voor toekomstige transacties kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden; in geval van twijfel omtrent de vraag, of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren onze voorwaarden. Voor Diamond komt een bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van de opdrachtgever. In geval door Diamond onmiddellijk na de opdracht van de opdrachtgever een aanvang is gemaakt met de uitvoering daarvan, geldt de factuur tevens als schriftelijke bevestiging van de opdracht.

Opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op afwijkende gewoonten en gebruiken. Evenmin zal de opdrachtgever zich kunnen beroepen op eigen voorwaarden, zelfs niet indien de opdrachtgever vooraf te kennen heeft gegeven of in zijn voorwaarden is bepaald, dat zijn voorwaarden van toepassing zijn en voorrang hebben boven leverings- en betalingsvoorwaarden hoe ook genaamd van haar contractspartijen. Zodanige bedingen worden door Diamond nadrukkelijk niet aanvaard. De onderwerpelijke voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven andersluidende voorwaarden of bedingen van wederpartijen.

 

3. Aanbiedingen

3.1 Geldigheid

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet langer dan 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Niet-vrijblijvende aanbiedingen kunnen voor de aanvaarding te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd en verkrijgen, behoudens eerdere aanvaarding, van rechtswege een vrijblijvend karakter op de tiende dag na de dag der dagtekening van de aanbieding, tenzij in de aanbieding anders is bepaald.

Diamond is slechts aan een (vrijblijvende) aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door Diamond schriftelijk binnen 5 dagen wordt bevestigd. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

3.2 Meerprijs

Diamond zal op verzoek van de koper alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een eventuele meerprijs in rekening te brengen.

3.3 Door opdrachtgever verstrekte gegevens

Indien prijsopgaven en aanbiedingen geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, maten en opmetingen is opdrachtgever verantwoordelijk voor alle mogelijke rechtsvervolgingen van deze door hem/haar verstrekte gegevens.

 

4. Prijzen

4.1 Prijsstelling

Alle prijzen zijn in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en exclusief BTW.

4.2 Deelprijzen

Bij een samengestelde prijsopgaaf bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 Administratiekosten

Bij orderbedragen lager dan € 250,00 (exclusief BTW) is Diamond gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Handelskorting

Door Diamond verleende handelskortingen gelden op de bruto waarde (exclusief BTW) met een door Diamond vast te stellen grens.

4.5 Kostprijsverhoging

Door Diamond opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijzigingen optreden voordat de levering heeft  laatsgevonden, is Diamond bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande aankondiging, op billijke wijze te harer beoordeling aan te passen. Indien de kostprijsverhoging echter meer dan 15 % bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de order binnen 3 werkdagen na het tijdstip waarop opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld te annuleren.

 

5. Vervoer en verzending

5.1 Verzendkosten

Bij orderbedragen lager dan € 250,00 (exclusief BTW) is Diamond gerechtigd € 18,50 verzendkosten in rekening te brengen.

5.2 Levering

Tenzij anders overeengekomen worden de goederen voor rekening en risico van Diamond bij afnemer c.q. opdrachtgever afgeleverd.

5.3 Deellevering

Diamond is bevoegd de goederen bij gedeelten te verzenden en dienovereenkomstig te factureren. Verzending van een gedeelte verplicht de opdrachtgever tot betaling van dat gedeelte. Blijft de opdrachtgever in dit opzicht in gebreke dan heeft Diamond het recht verdere verzendingen, op welke opdracht dan ook betrekking hebbend, op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichting heeft voldaan.

5.4 Ontvangstweigering

De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van medewerking, informatie of instructies, door Diamond redelijkerwijs noodzakelijk geoordeeld voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.5 Levertermijn

Indien een termijn voor levering is bepaald, wordt deze geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Diamond verplicht zich zich zoveel mogelijk aan deze levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding daarvan. Indien in afwijking van het hiervoor bepaalde uitdrukkelijk een bepaalde levertijd is overeengekomen, dient de opdrachtgever in geval van niet-tijdige levering door Diamond, laatstgenoemde schriftelijk in gebreke te stellen. Diamond is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zodanige overschrijding van de levertijd die door Diamond redelijkerwijs niet te voorzien is geweest. Zodanige overschrijding verplicht Diamond niet tot enige vergoeding van kosten, schaden of rente, noch geeft zij de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel de order te annuleren.

5.6 Emballage

De emballage wordt geacht in goede staat te zijn geweest. Indien de vervoerder de goederen heeft aangenomen zonder dat deze een aantekening op de vrachtbrief en/of het reçu maakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn aangekomen.

5.7 Transportkeuze

De wijze van transport wordt indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan Diamond is verstrekt door Diamond als goed huisvader bepaald. Technische en andere eisen Alle bijkomende eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normale eisen, dienen uiterlijk bij het sluiten van de koopovereenkomst dan wel bij de opdrachtbevestiging door de koper schriftelijk te worden gemeld aan Diamond. Monsters, modellen en voorbeelden Indien door Diamond een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

6. Garantie

6.1 Garantie termijn

De garantie termijn over geleverde goederen bedraagt 12 maanden na levering.

6.2 Reclamaties

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen in stand. Geleverde zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Diamond worden geretourneerd.

6.3 Reclamatie termijn

Reclames, waaronder verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken of van uitvoering van werk kunnen door de koper/opdrachtgever slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 8 dagen na ontvangst der zaken of de uitvoering van het werk.

6.4 Garantie aanspraak

Aanspraken op garantie worden nimmer gehonoreerd indien de geleverde goederen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden.

6.5 Aanwijzingen of gebruiksvoorschriften

Alle door Diamond geleverde zaken en uitgevoerde werken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door of vanwege Diamond gegeven aanwijzingen of gebruiksvoorschriften. Bij twijfel over de toepassing of het gebruik dient de opdrachtgever zich te wenden tot Diamond. Met inachtneming van de hier gestelde beperking garandeert Diamond de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken en uitgevoerde werken.

6.6 Vervangen

Indien de zaak of het werk ter beoordeling van Diamond ondeugdelijk is of niet die kwaliteit bezit die Diamond gewoon is te leveren, kan Diamond ervoor kiezen de zaak of het werk te vervangen indien herstel van de zaak of het werk niet of slechts bezwaarlijk mogelijk is. 

 

7. Betalingscondities

7.1 Betalingsverplichting

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de door Diamond ingediende rekeningen binnen de overeengekomen betalingstermijn en in de valuta waarin de ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Diamond Kimberlit b.v. gevestigd te Almere, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere. Overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening uit welken hoofde ook.

7.2 Betalingstermijn

Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

7.3 Overschrijding betalingstermijn

Bij gebreke van betaling van het volledige factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of binnen 30 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is de  opdrachtgever vanaf de datum van verzuim over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan het promesse disconto vermeerderd met een opslag van 3% per jaar.

7.4 Bankgarantie

Diamond kan voordat tot opdrachtbevestiging wordt overgegaan om moverende redenen van de aspirant opdrachtgever verlangen om een bankgarantie af te geven.

7.5 Incasso kosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Alsdan is de opdrachtgever in ieder geval de incassokosten verschuldigd, berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de wederpartij jegens Diamond de door Diamond gemaakte noodzakelijke gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.

7.6 Betalingsvolgorde

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7 Wanbetaling en andere tekortkomingen

Diamond heeft het recht bij wanbetaling om binnen 6 weken na factuur datum dan wel binnen 90 dagen nadat de koper de goederen heeft ontvangen de goederen terug te halen.

7.8 Liquidatie, faillissement of surseance

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.9 Reclamering

Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient, schriftelijk, uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt met de hoogte van het factuurbedrag te hebben ingestemd.

7.10 Verrekening

Diamond is te allen tijde gerechtigd vorderingen die een wederpartij op haar mocht hebben te verrekenen met vorderingen die Diamond heeft op haar opdrachtgever.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom

De door Diamond geleverde zaken blijven het eigendom van Diamond totdat de opdrachtgever alle vorderingen van Diamond, uit welken hoofde ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zal hebben voldaan.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Vorderingen

De vorderingen van Diamond op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Diamond omstandigheden ter kennis komen die Diamond goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien Diamond de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en de zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Diamond bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Diamond schadevergoeding te vorderen.

9.2 Redelijke naleving onmogelijk

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waardoor de uitvoering door Diamond onmogelijk, danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Diamond gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever op grond van deze ontbinding aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Voorgeschreven eisen

In geval dwingend door de opdrachtgever eisen worden voorgeschreven, zal Diamond alle maatregelen treffen om naar de stand van de techniek en wetenschap op het moment van het in verkeer brengen van de producten, gebreken te voorkomen. De aansprakelijkheid van Diamond, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar in voorkomend geval gedane uitkering. 7.10 Verrekening Diamond is te allen tijde gerechtigd vorderingen die een wederpartij op haar mocht hebben te verrekenen met vorderingen die Diamond heeft op haar opdrachtgever.

10.2 Directe of indirecte schade

Diamond is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is toegebracht door toedoen van in haar dienst werkzame personen of door haar ingeschakelde hulppersonen, middellijk of onmiddellijk toegebracht. Diamond aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die wordt veroorzaakt door de door haar geleverde of bewerkte zaken of uitgevoerde werken. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de opdrachtgever aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Diamond of haar directie. Alsdan is de aansprakelijkheid van Diamond beperkt tot het bedrag, dat in het geval door de verzekeraar aan Diamond uitgekeerd wordt per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Het  orenstaande laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Diamond voor zover die voortvloeit uit dwingende rechtelijke bepalingen, zoals de regeling inzake productaansprakelijkheid.

10.3 Toegeleverde materialen

Indien er door Diamond materialen verwerkt worden, die door of op indicatie van de opdrachtgever zijn toegeleverd, is Diamond als producent van het eindproduct niet aansprakelijk indien deze toegeleverde materialen de oorzaak zijn van de gebreken aan het eindproduct.

 

11. Geschillenregeling

11.1 Bevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen een opdrachtgever en Diamond, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Zwolle.

11.2 Beslechting van het geschil

Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de wederpartij zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft de opdrachtgever het recht om gedurende een maand nadat Diamond zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft binnen deze termijn schriftelijk aan Diamond een keuze kenbaar te maken, wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

11.3 Arbitrage

Indien één van beide partijen zulks wenst worden geschillen die een sterk technisch specialistisch karakter hebben en specifieke deskundigheid vereisen, beslecht door middel van arbitrage met het in acht nemen van de internationale stand der normen (CECC of IEC etc.)

 

12. Overmacht

Diamond is niet aansprakelijk voor schade, vertraging of tekortkoming die te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Diamond zijn toe te rekenen, waaronder (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Diamond, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Diamond; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie(s) benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Diamond afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Voorts is sprake van overmacht, indien nakoming van de overeenkomst overtreding van een wettelijke regeling of van overheidsvoorschrift(en) zou  meebrengen. Diamond heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Diamond haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leveringsen andere verplichtingen van Diamond opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Diamond niet mogelijk is, langer duurt dan negentig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

13. Retourzendingen

13.1 Akkoord retourzending

Retourzendingen van de opdrachtgever zijn uitsluitend mogelijk na akkoord door Diamond.

13.2 Creditering van retourgoederen

Door opdrachtgever retour gezonden goederen worden door Diamond voor maximaal 70% gecrediteerd tenzij vooraf nadrukkelijk anders overeengekomen.

13.3 Kosten retourzendingen

Kosten van retournering van goederen aan Diamond komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 

14.Toepasselijk recht

14.1 Nederlands recht

Op elke overeenkomst tussen Diamond en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

15. Wijziging van de voorwaarden

15.1 Wijzigingen en inwerkingtreden

Diamond is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Diamond zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.